Regulamin

REGULAMIN
spółki handlowej
OSCOM TRADING s.r.o.
z siedzibą
Masaryka 922, 39601 Humpolec
REGON: 03336093

NIP:CZ03336093

Oferowane produkty są fabrycznie nowe i Ceny zawierają podatek VAT lub nie zawierają podatku VAT zgodnie z zaznaczonym polem.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Czeskich Budziejowicach, sekcja C, plik 22972, do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem www.doktormlotek.pl

PODSTAWOWE POSTANOWIENIE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) OSCOM TRADING z o.o., z siedzibą: Masarykova 922, 39601 Humpolec, REGON: 03336093, zarejestrowane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy w Czeskich Budziejowicach, sekcja C, plik 22972 (zwany dalej “sprzedawcą”) zgodnie z postanowieniem § 1751 arg. 1 ustawy nr 89/2012 Kodeksu Cywilnego (zwany dalej “kodeksem cywilnym”) reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z umową kupną sprzedaży (zwaną dalej “umową kupna”) zawartą pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy znajduje się pod adresem internetowym www.doktormlotek.pl (zwany dalej „stroną internetową”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2 Regulamin nie ma zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towary w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego niezależnego zawodu.

1.3 Postanowienia odbiegające od regulaminu mogą być uzgodnione w umowie kupna. Odchylone postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.

1.4 Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i regulamin są napisane w języku polskim. Umowę kupną można zawrzeć w języku polskim.

1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść regulaminu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs sieciowy na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego.

2.2 Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych wprowadzonych na koncie użytkownika po każdej zmianie.
Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.

2.5 Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie używał swojego konta przez okres dłuższy niż 1 rok lub jeżeli kupujący złamie swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym regulamin).

2.6 Kupujący bierze pod uwagę, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie w odniesieniu do niezbędnego utrzymania oprogramowania i hardwaru i oprogramowania stron trzecich.

ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1. Cała prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów. Postanowień § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie zostanie użytych.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i koszty zwrotu towarów, jeżeli towary te ze swej natury nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne, o ile są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie nie ogranicza zdolności sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.

3.4 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera zwłaszcza informacje na temat:

3.4.1. zamówienia towaru (zamówiony towar zostanie “włożony” przez kupującego do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu),

3.4.2. sposobu zapłaty towaru, informacji o wymaganej metodzie dostawy zamówionych towarów oraz

3.4.3. informacji o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „zamówieniem”).

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane w zamówieniu przez kupującego, również w odniesieniu do możliwości wykrycia i korekty błędów pojawiających się podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk “Wyślij zamówienie”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca potwierdzi otrzymanie kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany w koncie użytkownika lub zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego”).

3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, przewidywane koszty wysyłki) sprzedawca ma zawsze prawo wymagać od kupującego dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

3.7 Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje w wyniku dostawy i potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca przesyła kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.8 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty telefonu) ponosi kupujący, których koszty nie odbiegają od stawki standardowej.

CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą być opłacone przez kupującego na rzecz sprzedającego w następujący sposób:

gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie sprzedawcy pod adresem Masarykova 922, 39601 Humpolec

za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego

przelewem na konto sprzedawcy nr. PL 26 1050 1344 1000 0090 3189 4380 (dalej "konta sprzedawca");

bezgotówkową kartą płatnicza

za pośrednictwem pożyczki udzielonej przez stronę trzecią.

4.2 Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz sprzedającego również kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3 Sprzedawca nie wymaga od kupującego wpłaty depozytu lub innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty z góry ceny zakupu towarów.

4.4 W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 10 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedawcy.

4.6 Sprzedawca jest uprawniony, zwłaszcza jeśli kupujący nie potwierdzi zamówienia (art. 3.6), do żądania zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienia § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

4.7 Wszelkie rabaty od ceny towarów przekazane kupującemu przez sprzedającego nie mogą się kombinować.

4.8 Jeżeli jest to zwykłe w relacjach biznesowych lub jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedawca wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

4.9 Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego przez Internet; w przypadku awarii technicznej nie później niż do 48 godzin.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

5.1. Kupujący bierze pod uwagę, że zgodnie z postanowieniami § 1837 kodeksu cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy zakupu dostawy towarów, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem kupującego lub dla niego samego, od umowy zakupu dostawy towarów łatwo psujących się, która została nieodwracalnie zmieszana z innymi towarami po dostarczeniu, z umowy dostawy zapieczętowanych towarów, które konsument wyjął z paczki i której nie można zwrócić ze względów higienicznych, oraz z umowy dostawy nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego, o ile oryginalne opakowanie zostało zniszczone.

5.2 O ile nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 regulaminu lub inne przypadki, w których nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a jeśli umowa zakupu obejmuje kilka rodzajów towarów lub dostawę kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy kupujący może skorzystać z przykładowego formularza dostarczonego przez sprzedającego, który jest załącznikiem regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może zostać przesłane przez kupującego między innymi na teren siedziby sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego.

5.3 W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 regulaminu, umowa kupna jest anulowana zupełnie od początku. Towar należy zwrócić sprzedawcy przez kupującego w ciągu czternastu (14) dni od dostarczenia odstąpienia od umowy sprzedawcy. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą.

5.4 W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 regulaminu, sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego w taki sam sposób, jak sprzedawca zaakceptował od kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu środków zapewnionych przez kupującego w momencie zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci towary lub udowodni, że towary zostały wysłane do sprzedającego.

5.5 Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia kupującego w sprawie zwrotu ceny zakupu, jeżeli towar zostanie uszkodzony. 

5.6 W przypadkach, gdy jest kupujący uprawniony do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie, dopóki kupujący nie odbierze towaru. W takim przypadku sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem bezgotówkowym na konto wskazane przez kupującego.

5.7 O ile wraz z towarem został wysłany podarunek, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa na taki podarunek przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu prezentu wraz z towarem.

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1 Jeżeli rodzaj transportu jest negocjowany na podstawie szczególnego wniosku kupującego, kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2 Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy.

6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego należy towar powtórnie dostarczyć lub dostarczyć w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towarów ewent. koszty związane z innymi metodami dostawy.

6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania, które wskazuje na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

6.5 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą podlegać szczególnym warunkom dostawy sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez sprzedającego.

6.6 Jeśli kupujący przyjmie przesyłkę, a następnie dowie się o jakiejkolwiek szkodzie, jest zobowiązany do niezwłocznej reklamacji przez przewoźnika. W przypadku uszkodzenia, kupujący jest zobowiązany do udokumentowania uszkodzenia, zdjęcia całego opakowania ze wszystkich stron i samej szkody. Dopóki oświadczenie reklamacyjne zostanie obsłużone, nie można z przesyłką w jakikolwiek sposób manipulować, patrz. OP DPD i OP IN TIME. Jeśli będzie z przesyłką manipulować, nie można szkody powstałej przy transportu reklamować i żądać roszczeń od sprzedawcy.

6.7 Jeśli kupujący nie anuluje zamówienia przed wysyłką, a następnie nie odbierze go, zgodnie z obowiązującym kodeksem cywilnym, zostanie obciążony kosztami pakowania i wysyłki w pełnej wysokości, w tym karą umowną w wysokości 5% wartości zamówienia na pokrycie kosztów zamówienia i jego wysyłki. Nie dotyczy to błędnych zamówień.

6.8 Jeśli kupujący zwróci zamówienie bez odstąpienia od umowy kupna, zostanie obciążony kosztami pakowania i wszystkimi kosztami związanymi z dostawą przesyłki.

Cena wysyłki

Paczki - Przesyłka ekspresowa - Bezpłatna na terytorium Polski przy zakupach powyżej 2000 PLN z VAT lub przy zakupie wybranych produktów z kategorii Akcesoria i materiały eksploatacyjne powyżej 500 PLN z VAT. W innych przypadkach 30 PLN. Przesyłka zostanie dostarczona następnego dnia od przekazania przewoźnikowi. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia tej metody przewozu, jeśli ciężar lub wymiary przekroczą limit dozwolony przez przewoźnika, zostaniesz o tym powiadomiony przez sprzedającego. Przesyłka zostanie dostarczona następnego dnia od przekazania przewoźnikowi.

Za pobraniem - 6 PLN

Odbiór osobisty - Bezpłatnie. Na adresie OSCOM TRADING s.r.o., Masarykova 922, 39601 Humpolec po wcześniejszym uzgodnieniu.

 PRAWA WADLIWEGO WYKONANIA

7.1 Prawa i obowiązki umawiających się stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi (w szczególności postanowieniami § 1914–1925, § 2099–2117 oraz § 2161–2174 kodeksu cywilnego i ustawą nr 634/1992 Dz., w sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami).

7.2 Sprzedawca gwarantuje kupującemu, że towary nie mają wad po otrzymaniu. Zwłaszcza sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, że w momencie otrzymania towaru przez kupującego:

7.2.1 towary mają cechy uzgodnione przez strony, a jeżeli brak takiej umowy, ma cechy określone przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwania przez kupującego ze względu na charakter towaru lub reklamy przedstawione przez sprzedawcę

7.2.2 towary nadają się do celów wskazanych przez sprzedawcę do ich użycia lub dla których towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.2.3 towary są zgodne z jakością lub projektem uzgodnionym przez wzór lub próbkę, jeżeli jakość i projekt został ustalony przez próbkę lub wzór

7.2.4 towary są w odpowiedniej ilości, miarze lub wadze itp.

7.2.5 towary są zgodne z wymaganiami prawnymi.

7.3 Postanowienia, o których mowa w art. 7.2 regulaminu, nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych za niższą cenę z powodu wady, do wady która powstała u użytych towarów spowodowanej jej normalnym użytkowaniem i odpowiada mierze zużycia, lub zużyciem przy przyjęciu towaru przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4 Kupujący dochodzi roszczeń z tytułu wadliwego wykonania pod adresem sprzedającego, w przypadku gdy możliwa jest akceptacja reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności

7.5 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może poprawiać regulamin reklamacyjny.

INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1. Kupujący nabywa własność towarów, płacąc pełną cenę zakupu towarów.

8.2 W stosunku do kupującego sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. litery e) kodeksu cywilnego.

8.3 Rozwiązywanie skarg i reklamacji konsumenckich przebiega przez sprzedawcę za pośrednictwem adresu e-mail info@doktormlotek.pl. Sprzedawca prześle informacje dotyczące rozstrzygnięcia reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

8.4 Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Internetowa platforma rozwiązywania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym na podstawie umowy kupna.

8.5 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maj 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7 Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 Dz. 2 kodeksu cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, REGON, NIP, adres e-mail, numer telefonu (zwane dalej łącznie „danymi osobowymi”).

9.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile kupujący nie postanowi inaczej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę również w celu przesyłania informacji i komunikatów handlowych do kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie wykluczałby zawarcie umowy kupna.

9.4 Kupujący bierze pod uwagę, że jest zobowiązany do poprawnego przedstawienia swoich danych osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu z interfejsu internetowego sklepu) i że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sprzedawcy o wszelkich zmianach jego danych osobowych.

9.5 Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego. Z wyjątkiem osób transportujących towary, sprzedawca nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

9.6 Dane osobowe będą przetwarzane w okres nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.