Regulamin

Spółki handlowej
OSCOM TRADING s.r.o.
z siedzibą
č.p. 111, 561 66 Těchonín, Republika Czeska
REGON: 03336093
NIP:CZ03336093

Oferowane produkty są fabrycznie nowe i Ceny zawierają podatek VAT lub nie zawierają podatku VAT zgodnie z zaznaczonym polem. 
Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Czeskich Budziejowicach, sekcja C, plik 22972, do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem www.doktormlotek.pl

1. PODSTAWOWE POSTANOWIENIE
1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) OSCOM TRADING z o.o., z siedzibą:
č.p. 111, 561 66 Těchonín, REGON: 03336093, zarejestrowane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy w Czeskich Budziejowicach, sekcja C, plik 22972 (zwany dalej “sprzedawcą”) zgodnie z postanowieniem § 1751 arg. 1 ustawy nr 89/2012 Kodeksu Cywilnego (zwany dalej “kodeksem cywilnym”) reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z umową kupną sprzedaży (zwaną dalej “umową kupna”) zawartą pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy znajduje się pod adresem internetowym www.doktormlotek.pl (zwany dalej „stroną internetową”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu”).
1.2 Regulamin nie ma zastosowania z wyjątkiem nr.5.8 a 7.13 w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towary w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego niezależnego zawodu.
1.3 Postanowienia odbiegające od regulaminu mogą być uzgodnione w umowie kupna. Odchylone postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.
1.4 Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i regulamin są napisane w języku polskim. Umowę kupną można zawrzeć w języku polskim.
1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść regulaminu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA
2.1. Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs sieciowy na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego.
2.2 Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych wprowadzonych na koncie użytkownika po każdej zmianie.
Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.
2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.
2.5 Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie używał swojego konta przez okres dłuższy niż 1 rok lub jeżeli kupujący złamie swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym regulamin).
2.6 Kupujący bierze pod uwagę, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie w odniesieniu do niezbędnego utrzymania oprogramowania i hardwaru i oprogramowania stron trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY
3.1. Cała prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów. Postanowień § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie zostanie użyte.
3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i koszty zwrotu towarów, jeżeli towary te nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne, o ile są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie nie ogranicza zdolności sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.
3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.
3.4 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera zwłaszcza informacje na temat:
3.4.1. zamówienia towaru (zamówiony towar zostanie “włożony” przez kupującego do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu),
3.4.2. sposobu zapłaty towaru, informacji o wymaganej metodzie dostawy zamówionych towarów oraz
3.4.3. informacji o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „zamówieniem”).
3.5 Przed wysłaniem zamówienia od sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane w zamówieniu przez kupującego, również w odniesieniu do możliwości wykrycia i korekty błędów pojawiających się podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk “Wyślij zamówienie”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca potwierdzi otrzymanie kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany w koncie użytkownika lub zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego”).
3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, przewidywane koszty wysyłki) sprzedawca ma zawsze prawo wymagać od kupującego dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).
3.7 Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje w wyniku dostawy i potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca przesyła kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
3.8 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty telefonu) ponosi kupujący, których koszty nie odbiegają od stawki standardowej.

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą być opłacone przez kupującego na rzecz sprzedającego w następujący sposób:
za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego
przelewem na konto sprzedawcy nr. PL 26 1050 1344 1000 0090 3189 4380 (dalej "konta sprzedawca");
bezgotówkową kartą płatnicza
za pośrednictwem pożyczki udzielonej przez stronę trzecią.
4.2 Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz sprzedającego również kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.
4.3 Sprzedawca nie wymaga od kupującego wpłaty depozytu lub innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty z góry ceny zakupu towarów.
4.4 W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 10 dni od zawarcia umowy kupna.
4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedawcy.
4.6 Sprzedawca jest uprawniony, zwłaszcza jeśli kupujący nie potwierdzi zamówienia (art. 3.6), do żądania zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienia § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
4.7 Wszelkie rabaty od ceny towarów przekazane kupującemu przez sprzedającego nie mogą się kombinować.
4.8 Jeżeli jest to zwykłe w relacjach biznesowych lub jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedawca wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.
4.9 Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego przez Internet; w przypadku awarii technicznej nie później niż do 48 godzin.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU
5.1. Kupujący bierze pod uwagę, że zgodnie z postanowieniami § 1837 kodeksu cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy zakupu dostawy towarów, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem kupującego lub dla niego samego, od umowy zakupu dostawy towarów łatwo psujących się, która została nieodwracalnie zmieszana z innymi towarami po dostarczeniu, z umowy dostawy zapieczętowanych towarów, które konsument wyjął z paczki i której nie można zwrócić ze względów higienicznych, oraz z umowy dostawy nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego, o ile oryginalne opakowanie zostało zniszczone.
5.2 O ile nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 regulaminu lub inne przypadki, w których nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru, a jeśli umowa zakupu obejmuje kilka rodzajów towarów lub dostawę kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy kupujący może skorzystać z przykładowego formularza dostarczonego przez sprzedającego, który jest załącznikiem regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może zostać przesłane przez kupującego między innymi na teren siedziby sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego.
5.3 W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 regulaminu, umowa kupna jest anulowana zupełnie od początku. Towar należy zwrócić sprzedawcy przez kupującego w ciągu czternastu (14) dni od dostarczenia odstąpienia od umowy sprzedawcy. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą.
5.4 W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 regulaminu, sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego w taki sam sposób, jak sprzedawca zaakceptował od kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu środków zapewnionych przez kupującego w momencie zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci towary lub udowodni, że towary zostały wysłane do sprzedającego.
5.5 Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia kupującego w sprawie zwrotu ceny zakupu, jeżeli towar zostanie uszkodzony. 
5.6 W przypadkach, gdy jest kupujący uprawniony do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie, dopóki kupujący nie odbierze towaru. W takim przypadku sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem bezgotówkowym na konto wskazane przez kupującego.
5.7 O ile wraz z towarem został wysłany podarunek, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa na taki podarunek przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu prezentu wraz z towarem.
5.8 Jeżeli kupującym jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie obowiązuje go ustawowa możliwość odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni.
5.9 Jeżeli kupujący odeśle towar sprzedającemu w związku z nieważnym odstąpieniem od umowy kupna, sprzedawca ma prawo odesłać towar kupującemu na jego koszt. Jeżeli w takim przypadku kupujący odmówi przyjęcia odesłanego towaru, sprzedający ma prawo do przechowania towaru u wybranej przez siebie osoby trzeciej na koszt kupującego.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW
6.1 Jeżeli rodzaj transportu jest negocjowany na podstawie szczególnego wniosku kupującego, kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
6.2 Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy.
6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego należy towar powtórnie  dostarczyć lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towarów ewent. koszty związane z innymi metodami dostawy.
6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania, które wskazuje na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
6.5 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą podlegać szczególnym warunkom dostawy sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez sprzedającego.
6.6 W przypadku, gdy kupujący odbierze przesyłkę, a następnie stwierdzi jakąkolwiek szkodę, jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić reklamację przewoźnikowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kupujący zobowiązany jest do udokumentowania uszkodzenia, zdjęcia całego opakowania ze wszystkich stron oraz samej szkody, do momentu stwierdzenia reklamacji nie wolno manipulować przesyłką, patrz. OP DPD i OP IN TIME. W przeciwnym razie nie będzie można dochodzić szkód wyrządzonych podczas transportu i domagać się odszkodowania od sprzedawcy.
6.7 W przypadku, gdy kupujący nie anuluje zamówienia przed jego wysłaniem, a następnie go nie odbierze, zostanie obciążony kosztami opakowania i wysyłki w całości oraz karą umowną w wysokości 5% wartości zamówienia na pokrycie kosztów przesyłki. zamówienie i wysyłka. Zapłata kary umownej nie wpływa na prawo sprzedawcy do żądania odszkodowania w całości oprócz kary umownej. Przepis ten dotyczy również przypadków błędnych zamówień składanych przez kupującego.
6.8 Jeśli kupujący zwraca zamówienie bez odstąpienia od umowy kupna, zostanie obciążony kosztami pakowania i wszystkimi kosztami związanymi z dostawą przesyłki.


7. PRAWA WADLIWEGO WYKONANIA
7.1 Prawa i obowiązki umawiających się stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi (w szczególności postanowieniami § 1914–1925, § 2099–2117 oraz § 2161–2174 kodeksu cywilnego i ustawą nr 634/1992 Dz., w sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami).
7.2 Sprzedawca gwarantuje kupującemu, że towary nie mają wad po otrzymaniu. Zwłaszcza sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, że w momencie otrzymania towaru przez kupującego:
7.2.1 towary mają cechy uzgodnione przez strony, a jeżeli brak takiej umowy, ma cechy określone przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwania przez kupującego ze względu na charakter towaru lub reklamy przedstawione przez sprzedawcę
7.2.2 towary nadają się do celów wskazanych przez sprzedawcę do ich użycia lub dla których towary tego rodzaju są zwykle używane,
7.2.3 towary są zgodne z jakością lub projektem uzgodnionym przez wzór lub próbkę, jeżeli jakość i projekt został ustalony przez próbkę lub wzór
7.2.4 towary są w odpowiedniej ilości, miarze lub wadze itp.
7.2.5 towary są zgodne z wymaganiami prawnymi.
7.3 Postanowienia, o których mowa w art.

7.4 Jeżeli wada ujawni się w ciągu dwunastu miesięcy od otrzymania, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania.
7.5 Regulaminu, nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych za niższą cenę z powodu wady, do wady która powstała u użytych towarów spowodowanej jej normalnym użytkowaniem i odpowiada mierze zużycia, lub zużyciem przy przyjęciu towaru przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
7.6 Kupujący dochodzi roszczeń z tytułu wadliwego wykonania pod adresem sprzedającego, w przypadku gdy możliwa jest akceptacja reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności
7.7 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może poprawiać regulamin reklamacyjny.
7.8 Prawa z odpowiedzialności za wady towaru przysługują sprzedawcy. Jeżeli jednak w potwierdzeniu przez sprzedawcę dotyczącym zakresu uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (w rozumieniu przepisów § 2166 Kodeksu Cywilnego) wskazana jest inna osoba do naprawy, która jest bliżej miejsca sprzedającego lub miejsca dla kupujący, kupujący wykonuje prawo do naprawy, kto jest wyznaczony do wykonania naprawy. Z wyjątkiem przypadków, w których do wykonania naprawy zgodnie ze zdaniem poprzednim wyznaczona jest inna osoba, sprzedawca zobowiązany jest do przyjmowania reklamacji w każdym zakładzie, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji w zakresie dostarczonego asortymentu lub świadczonych usług, lub u sprzedawcy. siedziba lub miejsce prowadzenia działalności. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy kupujący skorzystał z przysługującego mu prawa, jaka jest treść reklamacji oraz jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący; oraz potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie wykonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych przez sprzedającego do wykonania naprawy.
7.9 Kupujący może w szczególności skorzystać z praw z tytułu odpowiedzialności za wady towaru, w szczególności osobiście pod adresem Divadelní 847, Letohrad 561 51 e-mailem pod adresem info@doktormlotek.pl 
7.10 Kupujący poinformuje Sprzedającego, jakie prawo wybrał, po zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący zażądał naprawy wady, która okazała się nieodwracalna.
7.11 Jeżeli towar nie posiada właściwości określonych w art. 7 ust. 2 regulaminu, kupujący może żądać dostawy nowego towaru bez wad, jeżeli nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale wada dotyczy tylko części kupujący może żądać jedynie wymiany towaru. jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, zwłaszcza jeśli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący ma prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części nawet w przypadku wady możliwej do usunięcia, jeżeli nie może on właściwie użytkować towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części lub naprawy towaru, może zażądać stosownego rabatu. Kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu, nawet jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, a także jeśli sprzedawca nie zapewni środka naprawczego w rozsądnym terminie lub jeśli zorganizowanie środka naprawczego spowodowałoby znaczące trudności dla kupującego.
7.12 Kto ma prawo zgodnie z § 1923 Kodeksu Cywilnego, jest również uprawniony do zwrotu kosztów celowo poniesionych w związku z wykonaniem tego prawa. Jeżeli jednak prawo do odszkodowania nie zostanie wykonane w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym należy zarzucić wady, sąd nie przyzna tego prawa, jeżeli sprzedawca zaprzeczy, że prawo do odszkodowania nie zostało wykonane w terminie.
7.13 W przypadku nierozpoznanej reklamacji kupujący pokrywa koszty odesłania towaru do sprzedawcy w celu reklamacji.
7.14 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może regulować procedura reklamacyjna sprzedawcy.
7.15 Jeśli kupującym jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, sprzedawca udziela gwarancji jakości na okres dwunastu miesięcy od otrzymania towaru.

7.16 Sprzedawcą jest świadczeniodawca usługi "Gwarancja Doktora Młotka". Ta płatna usługa może być zamówiona przez kupującego podczas składania zamówienia. Dalsze szczegóły dotyczące usługi określone są w odrębnych "Warunkach handlowych Gwarancja Doktora Młotka".


8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
8.1. Kupujący nabywa własność towarów, płacąc pełną cenę zakupu towarów.
8.2 W stosunku do kupującego sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. litery e) kodeksu cywilnego.
8.3 Rozwiązywanie skarg i reklamacji konsumenckich przebiega przez sprzedawcę za pośrednictwem adresu e-mail info@doktormlotek.pl Sprzedawca prześle informacje dotyczące rozstrzygnięcia reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.
8.4 Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Internetowa platforma rozwiązywania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym na podstawie umowy kupna.
8.5 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maj 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
8.6 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
8.7 Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 Dz. 2 kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywa 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „rozporządzenie RODO”) w sprawie przetwarzania danych osobowych kupującego w celu wykonania umowy kupna, na potrzeby negocjacji zakupu umowy oraz w celu wypełnienia zobowiązań publicznoprawnych sprzedawcy.

10. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE
10.1. Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. O niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego) z późniejszymi zmianami, Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie korespondencja Sprzedawcy na adres elektroniczny.lub na numer telefonu kupującego. Sprzedawca wypełnia obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia RODO związany z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu przesyłania informacji handlowej za pomocą specjalnego dokumentu.

11. DOSTAWA

11.1. Może zostać dostarczona kupującemu na adres e-mail kupującego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że relacja podlega prawu czeskiemu. Wybór prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia konsumenta będącego konsumentem ochrony, jaką zapewniają mu przepisy prawa, od których nie można odstąpić w drodze umowy, a które w innym przypadku miałyby zastosowanie na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
12.2. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia
12.3. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
12.4. Załącznikiem do warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy
Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres dostawy Divadelní 847, Letohrad 561 51, adres e-mail
info@doktormlotek.pl


WARUNKACH HANDLOWYCH GWARANCJA DOKTORA MŁOTKA
Warunkach handlowych Gwarancja Doktora Młotka można znaleźć tutaj.

W Těchoníne dnia 5.2.2021.