Warunki handlowe z serwisu gwarancyjnego Doktora Młotek

                    Warunki handlowe z serwisu gwarancyjnego Doktora Młotek

 

Serwis gwarancyjny Doktor Młotek (zwana dalej „ Gwarancja Doktora Młotka”) oznacza płatną usługę świadczoną przez OSCOM TRADING s.r.o. z siedzibą Masarykova 922, 39601 Humpolec, numer identyfikacyjny: 03336093, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach, sekcja C, dodatek 22972 (zwany dalej „Sprzedającym”), do wszystkich kupujących, którzy kupują Gwarancję Doktora Młotka jako usługę dodatkową przy zawieraniu umowy kupna towaru w rozumieniu art. 3 warunków handlowych OSCOM TRADING s.r.o.

 

Na potrzeby niniejszych warunków świadczenia usługi Gwarancja Doktora Młotka (zwanych dalej „Warunki handlowe z serwisu gwarancyjnego Doktora Młotek”), kupujący oznacza zarówno konsumenta, jak i osobę prawną lub osobę fizyczną, która zamawia towary w swojej działalności gospodarczej lub wykonywaniu wolnego zawodu.

 

Charakter gwarancji

Gwarancja Doktora Młotka obejmuje udzielenie gwarancji rozszerzonej poza gwarancje ustawową. Warunki korzystania z usługi Gwarancja Doktora Młotka nie są tożsame z warunkami praw z tytułu wadliwego wykonania zgodnie z Ustawą. Nr 89/2012 Sb. Kodeks Cywilny, z późniejszymi zmianami (dalej „Kodeks Cywilny”), ale podlega niniejszym Warunkom Handlowym Gwarancja Doktora Młotka.

Gwarancję Doktora Młotka można zamówić przy zamówieniu wybranych towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.doktormlotek.pl W sekcji Gwarancja Doktora Młota, zaznaczając pole Chcę gwarancji bezpośrednio w interfejs internetowego sklepu. Kupując usługę Gwarancja Doktora Młotka, kupujący zgadza się z Warunkami handlowymi Gwarancji Doktora Młotka. Prawo kupującego do gwarancji na Doktor Młotek jest uwarunkowane pełną zapłatą ceny za gwarancję na Doktor Młotek, która jest podana przy każdym wybranym produkcie bezpośrednio w interfejsie internetowego sklepu.

 

Długość przedłużonej gwarancji

Usługa Gwarancja Doktora Młotka polega na przejęciu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady sprzedanego przez niego towaru, która:

a) ujawni się w okresie dwunastu miesięcy od wygaśnięcia gwarancji ustawowej, o której mowa w § 2165 ust. 1 Kodeksu Cywilnego oraz w art. 7.4. Regulamin OSCOM TRADING s.r.o. gdzie kupujący był konsumentem.

b) ujawni się w okresie dwudziestu czterech miesięcy od wygaśnięcia gwarancji jakości zgodnie z art. 7.13. Regulamin OSCOM TRADING s.r.o. w przypadku, gdy kupującym była osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Okres przedłużenia gwarancji w ramach wykupionej usługi Gwarancja Doktora Młotka liczony jest od dnia wystawienia faktury i rozpoczyna się następnego dnia po wygaśnięciu ustawowej gwarancji konsumenckiej zgodnie z § 2165 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 7.4. Warunków handlowych OSCOM TRADING lub gwarancji jakości udzielonej osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z art. 7.13. Regulamin OSCOM TRADING s.r.o.

 

Roszczenia kupującego

Jeżeli w produkcie występuje wada, za którą odpowiada Sprzedający w ramach gwarancji Doktora Młotka, kupujący jest uprawniony do:

a) usunięcia wady poprzez naprawę towaru lub wymianę wadliwej części towaru,

b) jeżeli naprawa lub wymiana wadliwej części towaru nie jest według uznania Sprzedawcy ze względu na wszystkie okoliczności sprawy, w miarę możliwości, wymiana wadliwego towaru na nowy jakościowo podobny towar.

W przypadku usunięcia wady poprzez naprawę reklamowanego towaru, do naprawy zostaną użyte części zamienne dowolnego producenta. Funkcjonalność części zamiennych będzie odpowiadać funkcjonalności części oryginalnych.

Towary podobne jakościowo to towary funkcjonalne, których właściwości są porównywalne lub lepsze niż towary wadliwe w chwili zgłoszenia wady (np. Waga, moc, zużycie, zużycie, wiek, wartość rynkowa itp.).

 

Zgłaszanie wad w ramach usługi Gwarancja Doktora Młotka

Prawa z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru w ramach Gwarancji Młotek mogą być realizowane przez Kupującego osobiście pod adresem Masarykova 922, 39601 Humpolec, telefonicznie pod numerem (+48) 323 235 015  lub e-mailem: info@doktormlotek.pl

 

Termin realizacji reklamowanych wad

Termin usunięcia wad zgłoszonych w ramach gwarancji Doktora Młotka to maksymalnie 60 dni. Jeżeli reklamowane wady nie zostaną usunięte do tego czasu, kupujący jest uprawniony do wymiany wadliwego towaru na nowy jakościowo podobny towar.

 

Wyłączenia z przedłużonej gwarancji

Przedłużona gwarancja w ramach gwarancji Doktora Młotka nie dotyczy wad towaru:

1. o których kupujący został powiadomiony i inne wady, które producent już wykluczył w swojej gwarancji jakości przy sprzedaży towaru,

2. jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem towaru, że produkt ma wadę,

3. spowodowane nieprawidłową lub niedostateczną konserwacją produktu, przeciążeniem produktu, użytkowaniem towaru niezgodnie z zaleceniami producenta lub w nietypowych warunkach lub w inny sposób spowodowanym przez kupującego,

4. spowodowane normalnym zużyciem,

5. spowodowane przez kupującego umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa,

6. spowodowane wpływem czynników klimatycznych i innych czynników zewnętrznych takich jak wody, a także usterek spowodowanych klęskami żywiołowymi, wypadkami, aktami wandalizmu, kradzieżą lub transportem towarów,

7. których napraw dokonywał inny podmiot niż autoryzowany serwis umowny Sprzedawcy,

8. spowodowane niedostateczną naprawą lub dalszym użytkowaniem produktu bez naprawy wcześniej występujących wad towaru,

9. spowodowane mechanicznym uszkodzeniem towaru,

10. o charakterze konsumenckim podlegającym szybkiemu zużyciu,

11. prewencyjnie usuwane podczas regularnych przeglądów serwisowych produktu,

12. nieodwracalne wady, które jednocześnie nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem,

13. wady towaru o charakterze produkcyjnym, które są usuwane w ramach działań masowych producenta,

14. spowodowane niestandardową ingerencją w produkt,

15. spowodowane podłączeniem produktu do innego napięcia zasilającego niż podane,

16. spowodowane nieprofesjonalnym uruchomieniem,

17. spowodowane podłączeniem lub użyciem towaru z niestandardowymi akcesoriami,

18. które nie mają widocznego wpływu na funkcjonalność, tj. W szczególności wady kosmetyczne.

 

Jeżeli którekolwiek z powyższych wyłączeń dotyczy wad zgłoszonych w ramach gwarancji Doktora Młotka, Sprzedawca odrzucił roszczenie z tytułu wad. W przypadku odrzucenia reklamowanych wad kupujący ponosi koszty odesłania towaru do sprzedawcy w celu stwierdzenia wady.

W przypadku odrzucenia reklamowanej wady, wadę towaru można usunąć jedynie za opłatą po uprzednim uzgodnieniu sprzedawcy z kupującym.

 

Zakończenie gwarancji Doktora Młotka poprzez odstąpienie od uzgodnionej gwarancji Doktora Młotka

W przypadku umowy Gwarancji Doktora Młotka w formie elektronicznej, Kupujący może odstąpić od uzgodnionej Gwarancji Doktora Młotka w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru, którego dotyczy Gwarancja na Doktor Młotek.

 

W przypadku powtarzających się nieautoryzowanych roszczeń Kupującego, Sprzedawca może odstąpić od uzgodnionej Gwarancji na Doktor Młotek.

Odstąpienie,od uzgodnionej Gwarancji Doktora Młotka zostanie anulowana od początku.

 

Płatność warunków handlowych

Te warunki handlowe Gwarancja Doktora Młotka wchodzą w życie w dniu 1.3.2021 r.

Aktualne brzmienie Warunków Handlowych usługi gwarancji na Doktor Młotek będzie zawsze dostępne do wglądu w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.doktormlotek.pl